pąrgąmyn

Pergamenum perganem pąrgąmyn ca 1500 WokLub 98v

Wyraz hasłowy (Pergamin) Hasło konkordancji Pergamenum
Wyraz(y) w transliteracji pąrgąmyn Podstawa glosowania pergamenum
Język wyrazu obcego łaciński
3292

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 98
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pergamin) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pargamin
Forma (w transkrypcji) pargamin
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 62.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 62.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.