czyothka

Matertera est soror matris eyn base oder müme matertera czyothka po maczyerzy ca 1500 WokLub 80v

Wyraz hasłowy Ciotka Hasło konkordancji Matertera
Wyraz(y) w transliteracji czyothka Podstawa glosowania matertera
Język wyrazu obcego łaciński
3336
Komentarz paleograficzny Wyraz hasłowy powtórzony przez glosatora na l. marg. obok drukowanego hasła, a po nim polska glosa.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 80
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 16-17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ciotka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ciotka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 9.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 9.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.