apotekarz

Pigmentarius (…) ad pigmentum pertinens apotecker apotekarz ca 1500 WokLub 100v

Wyraz hasłowy (Aptekarz) Hasło konkordancji Pigmentarius
Wyraz(y) w transliteracji apotekarz Podstawa glosowania pigmentarius
Język wyrazu obcego łaciński
3365

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 100
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Aptekarz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Apotekarz
Forma (w transkrypcji) apotekarz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 1.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 1.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.