kąrzel

Pigmeus karzel albo na pyadzy masz ca 1500 WokLub 100v

Wyraz hasłowy Karzeł Hasło konkordancji Pigmeus
Wyraz(y) w transliteracji kąrzel Podstawa glosowania pigmeus
Język wyrazu obcego łaciński
3367
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Wydawca na s. 49 podaje glosę w zapisie napyadzy masz, w transkrypcji „napiędzimąż”, na s. 66 odsyłacz: „piędzimąż, zob. napiędzimąż”.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 100
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Karzeł (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) karzeł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 28.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 28.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.