pąsternak

Pipenella est nomen herbe bybenel pąsternak pąsternak ca 1500 WokLub 101r

Wyraz hasłowy Pasternak Hasło konkordancji Pipenella
Wyraz(y) w transliteracji pąsternak Podstawa glosowania pipenella
Język wyrazu obcego łaciński
3415
Komentarz paleograficzny Glosator umieścił glosę pąsternak na prawo od drukowanego kontekstu, w niewielkiej pustej przestrzeni wewnątrz wiersza, następnie powtórzył ją w tej samej pisowni na p. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pasternak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pasternak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.