povąbą

Preludium est paruus ludus ante maiorem factus poczathek povąbą ca 1500 WokLub 105r

Wyraz hasłowy Powaba Hasło konkordancji Praeludium
Wyraz(y) w transliteracji povąbą Podstawa glosowania preludium
Język wyrazu obcego łaciński
3499
Komentarz paleograficzny Por. hasło Preludium wraz z glosą polską drukowane na tej samej karcie na g. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Powaba (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) powaba
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 76.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 76.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.