prelaczthwo

Prelatura est talis dignitas eyn prelatur prelaczthwo ca 1500 WokLub 105r

Wyraz hasłowy (Prałactwo) Hasło konkordancji Praelatura
Wyraz(y) w transliteracji prelaczthwo Podstawa glosowania prelatura
Język wyrazu obcego łaciński
3505

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Prałactwo) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Prełactwo
Forma (w transkrypcji) prełactwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 77.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 77.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.