czlonek

Prepucium est anterior pars pellis in membro vrili que preputatur et prescinditur Iudeis et dicitur priapus posromny czlonek opyolą ca 1500 WokLub 105v

Wyraz hasłowy Członek Hasło konkordancji Praeputium
Wyraz(y) w transliteracji czlonek Podstawa glosowania prepucium, priapus
Język wyrazu obcego łaciński
3514
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosy posromny czlonek, na p. marg. glosa opyolą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Członek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) członek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 11.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.