opyolą

Prepucium est anterior pars pellis in membro vrili que preputatur et prescinditur Iudeis et dicitur priapus posromny czlonek opyolą ca 1500 WokLub 105v

Wyraz hasłowy Opioła Hasło konkordancji Praeputium
Wyraz(y) w transliteracji opyolą Podstawa glosowania prepucium
Język wyrazu obcego łaciński
3515
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosy posromny czlonek, na p. marg. glosa opyolą.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Opioła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) opioła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 58 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 58.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.