obrzązącz

Prepuciare id est illam pellem prescidere beschneyden obrzązącz ca 1500 WokLub 105v

Wyraz hasłowy (Obrzezać) Hasło konkordancji Praeputiare
Wyraz(y) w transliteracji obrzązącz Podstawa glosowania prepuciare
Język wyrazu obcego łaciński
3516

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Obrzezać) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Obrzazać
Forma (w transkrypcji) obrzazać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 54.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 54.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.