myecz

Preualere mer mugen oder vber mugen wszyacz albo myecz mocz ca 1500 WokLub 106r

Wyraz hasłowy Mieć Hasło konkordancji Praevalere
Wyraz(y) w transliteracji myecz Podstawa glosowania preualere
Język wyrazu obcego łaciński
3527
Komentarz paleograficzny Kopista wpisał miʒecʒ z dwiema kropkami nad pierwszym ʒ zamiast myecʒ z dwiema kropkami nad y.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mieć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mieć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43 (Sstp IV 208b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.