przestąpovąnye

Preuaricatio eyn vbertretung desz gesetz przestąpovąnye ca 1500 WokLub 106r

Wyraz hasłowy Przestępowanie Hasło konkordancji Praevaricatio
Wyraz(y) w transliteracji przestąpovąnye Podstawa glosowania preuaricatio
Język wyrazu obcego łaciński
3530

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 106
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przestępowanie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przestępowanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 80.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 80.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.