profeszh

Professus eyn gehorsamer profeszh ca 1500 WokLub 107v

Wyraz hasłowy Profes Hasło konkordancji Professus
Wyraz(y) w transliteracji profeszh Podstawa glosowania professus
Język wyrazu obcego łaciński
3556

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 107
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Profes (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) profes
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.