mnozycz szyą

Proficere lernen oder nutzbringen augere vel vtile esse wspomocz mnozycz szyą ca 1500 WokLub 107v

Wyraz hasłowy Mnożyć się Hasło konkordancji Proficere
Wyraz(y) w transliteracji mnozycz szyą Podstawa glosowania proficere
Język wyrazu obcego łaciński
3558
Komentarz paleograficzny Na l. marg. łac. dopisek glosatora augere vel vtile esse, na p. marg. glosy wspomocz mnozycz szyą; w wyrazie wspomocz drugie o i c częściowo uszkodzone.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 107
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mnożyć się (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mnożyć się
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Się (zaimek zwrotny)
Forma (w transkrypcji) się
Część mowy zaimek zwrotny
Fleksem się
Nosowość nosowa
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona zwrotna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 46.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 46.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.