postąpycz

Progredi id est procedere vel ante gradi vorgen postąpycz ca 1500 WokLub 107v

Wyraz hasłowy (Postąpić) Hasło konkordancji Progredi
Wyraz(y) w transliteracji postąpycz Podstawa glosowania progredi
Język wyrazu obcego łaciński
3565

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 107
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Postąpić) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Postępić
Forma (w transkrypcji) postępić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 75.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 75.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.