povyszycz

Promouere id est sublimare ad honorem vordern vel proficere povyszycz przykazacz ca 1500 WokLub 107v

Wyraz hasłowy (Powyższyć) Hasło konkordancji Promovere
Wyraz(y) w transliteracji povyszycz Podstawa glosowania promouere
Język wyrazu obcego łaciński
3574

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 107
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Powyższyć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Powyszyć
Forma (w transkrypcji) powyszyć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 76.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 76.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.