obyąvyącz

Propallare id est manifestare obyąvyącz weyssagen proprie ca 1500 WokLub 108r

Wyraz hasłowy Objawiać Hasło konkordancji Propalare
Wyraz(y) w transliteracji obyąvyącz Podstawa glosowania propallare
Język wyrazu obcego łaciński
3579
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu. Fragment weyssagen proprie dopisany jaśniejszym atramentem w górnym prawym rogu karty, nieco przycięty przy oprawie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 108
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Objawiać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) objawiać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 53.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 53.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.