proroczthwo

Prophetia est rerum latentium preteritarum vel presentium vel futurarum ex diuina inspiratione manifestatio proroczthwo ca 1500 WokLub 108r

Wyraz hasłowy Proroctwo Hasło konkordancji Prophetia
Wyraz(y) w transliteracji proroczthwo Podstawa glosowania prophetia
Język wyrazu obcego łaciński
3590
Komentarz paleograficzny W drukowanym wyrazie manifestatio glosator uzupełnił brakującą literę f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 108
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Proroctwo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) proroctwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.