drasznycz

Prouocare id est irritare reytzen oder verruffen *pobvdzyacz albo drasznycz ca 1500 WokLub 109r

Wyraz hasłowy (Drażnić) Hasło konkordancji Provocare
Wyraz(y) w transliteracji drasznycz Podstawa glosowania prouocare
Język wyrazu obcego łaciński
3618
Komentarz paleograficzny Zapis osobliwy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 109
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Drażnić) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Draźnić
Forma (w transkrypcji) draźnić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 14.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.