pothskarby

Questor est qui loco iudicis querit de causis pothskarby albo poborcza ca 1500 WokLub 111v

Wyraz hasłowy Podskarbi Hasło konkordancji Questor
Wyraz(y) w transliteracji pothskarby Podstawa glosowania questor
Język wyrazu obcego łaciński
3650
Komentarz paleograficzny Glosy poprzedza skreślony fragment wyrazu [[post]].

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podskarbi (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podskarbi
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 71.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 71.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.