pyathynaszny

Quindenus id est quindecimus der funfftzehenste pyathynaszny ca 1500 WokLub 112r

Wyraz hasłowy Piątynasny Hasło konkordancji Quindenus
Wyraz(y) w transliteracji pyathynaszny Podstawa glosowania quindenus
Język wyrazu obcego łaciński
3666

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 112
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Piątynasny (liczebnik)
Forma (w transkrypcji) piątynasny
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik przymiotnikowy
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 64 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 64.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.