othpyerącz

Redarguere id est reprehendere straffen oder schelten othpyerącz ca 1500 WokLub 113v

Wyraz hasłowy (Odpierać) Hasło konkordancji Redarguere
Wyraz(y) w transliteracji othpyerącz Podstawa glosowania redarguere
Język wyrazu obcego łaciński
3710

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 113
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odpierać) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otpierać
Forma (w transkrypcji) otpierać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 56.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 56.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.