othzyvacz

Reuocare id est iterum vocare widerheyschen przywroczycz othezvacz othzyvacz ca 1500 WokLub 116r

Wyraz hasłowy (Odzywać) Hasło konkordancji Revocare
Wyraz(y) w transliteracji othzyvacz Podstawa glosowania reuocare
Język wyrazu obcego łaciński
3790
Komentarz paleograficzny Glosa othzyvacz zapisana powyżej othezvacz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 116
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odzywać) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otzywać
Forma (w transkrypcji) otzywać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 56.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 56.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.