vyeloryb

Cetus ein walfisch vyeloryb et sic est secunde declinationis sed quando ponitur pro turba tunc est quarte de<c>linationis zastap ca 1500 WokLub 26v

Wyraz hasłowy Wieloryb Hasło konkordancji Cetus
Wyraz(y) w transliteracji vyeloryb Podstawa glosowania cetus
Język wyrazu obcego łaciński
3793

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 32

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wieloryb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wieloryb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 120.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 120.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.