kaplyczą

Sacellum kaplyczą ca 1500 WokLub 118v

Wyraz hasłowy Kaplica Hasło konkordancji Sacellum
Wyraz(y) w transliteracji kaplyczą Podstawa glosowania sacellum
Język wyrazu obcego łaciński
3836
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Na g. marg. tym samym atramentem zapisane jedna pod drugą dwie pary wyrazów łac. i pol. secellum kaplyczą; serum kapalyczą, zapewne zestawione z uwagi na brzmieniowe podobieństwo słów polskich.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 118
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kaplica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kaplica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 27.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 27.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.