naszolycz

Sallire saltzen naszolycz ca 1500 WokLub 119r

Wyraz hasłowy Nasolić Hasło konkordancji Salire (2)
Wyraz(y) w transliteracji naszolycz Podstawa glosowania sallire
Język wyrazu obcego łaciński
3866

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 119
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nasolić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) nasolić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 49 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 49.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.