blothne

Scenoductorium blothne thaczky ca 1500 WokLub 121r

Wyraz hasłowy Błotny Hasło konkordancji Caenoductorium
Wyraz(y) w transliteracji blothne Podstawa glosowania scenoductorium
Język wyrazu obcego łaciński
3921
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 121
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Błotny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) błotne
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 4.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 4.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.06.2024 r.