chrąchącz

Screare id est scream proicere schnytzen oder ausspeyen chrąchącz ca 1500 WokLub 121v

Wyraz hasłowy Chrachać Hasło konkordancji Screare
Wyraz(y) w transliteracji chrąchącz Podstawa glosowania screare
Język wyrazu obcego łaciński
3944

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 121
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chrachać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) chrachać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 8 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.