malyną

Labrusta est vitis siluestris quia in labris et extremitatibus terre nascitur et ponitur quandoque pro fructu illius vitis Isa<iae> V: "Et expectauit vt faceret vuas (leg. uvas) et fecit labrustas" secundum aliquos malyną ca 1500 WokLub 72r

Wyraz hasłowy Malina Hasło konkordancji Labrusca
Wyraz(y) w transliteracji malyną Podstawa glosowania labrusta
Język wyrazu obcego łaciński
3979
Komentarz paleograficzny Fragment: secundum aliquos malyną dopisany przez glosatora; w Vulgacie (Is 5, 2) labrusca.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 72
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Malina (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) malina
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 42.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 42.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.