ffostovanye

Laquearia ffostovanye ca 1500 WokLub 73r

Wyraz hasłowy (Forsztowanie) Hasło konkordancji Laquearia
Wyraz(y) w transliteracji ffostovanye Podstawa glosowania laquearia
Język wyrazu obcego łaciński
4049
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu, glosa polska umieszczona na jakimś wcześniejszym zapisie (jaśniejszym atramentem).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Forsztowanie) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Fosztowanie
Forma (w transkrypcji) fosztowanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 17 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 17.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.