drząstwo

Scrupus id est pauruus lapis in calceis ledens pedes scrupulus idem drząstwo ca 1500 WokLub 122r

Wyraz hasłowy (Dziarstwo) Hasło konkordancji Scrupus
Wyraz(y) w transliteracji drząstwo Podstawa glosowania scrupus, scrupulus
Język wyrazu obcego łaciński
4066
Komentarz paleograficzny Fragment scrupulus idem dopisany przez glosatora na prawym marginesie, glosa drząstwo na lewym marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 122
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Dziarstwo) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Drząstwo
Forma (w transkrypcji) drząstwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15 (pod hasłem Drzastwo).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.