kobyly sczaw

Lappacium acutum kobyly sczaw ca 1500 WokLub 73r

Wyraz hasłowy Szczaw Hasło konkordancji Lapathium
Wyraz(y) w transliteracji kobyly sczaw Podstawa glosowania lappacium
Język wyrazu obcego łaciński
4081
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Ta sama glosa zapisana na prawo od drukowanego hasła Lapacium oraz na l. i p. marg. (jako odpowiednik dopisanego hasła łac. Lappacium acutum).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 14–15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kobyli (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) kobyli
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szczaw (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szczaw
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 106.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.