blaszno

Scurra id est leccator proprie qui sequitur curiam gratia cibi blaszno pąszyrzyth ca 1500 WokLub 122r

Wyraz hasłowy (Błazen) Hasło konkordancji Scurra
Wyraz(y) w transliteracji blaszno Podstawa glosowania scurra
Język wyrazu obcego łaciński
4124
Komentarz paleograficzny Glosa blaszno zapisana innym atramentem niż pąszyrzyth.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 122
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Błazen) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Błazno
Forma (w transkrypcji) błazno
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 4.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 4.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.