boczyan

Ibis (…) id est ciconia eyn storch boczyan ca 1500 WokLub 62v

Wyraz hasłowy Bocian Hasło konkordancji Ibis
Wyraz(y) w transliteracji boczyan Podstawa glosowania ibis, ciconia
Język wyrazu obcego łaciński
4142

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 62
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bocian (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bocian
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 4.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 4.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Sokołowski J. 1958: Ptaki ziem polskich, t. II, Warszawa. /LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.