pasznyk

Cingulator ein gurtler pasznyk ca 1500 WokLub 27v

Wyraz hasłowy Paśnik Hasło konkordancji Cingulator
Wyraz(y) w transliteracji pasznyk Podstawa glosowania cingulator
Język wyrazu obcego łaciński
4147

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Paśnik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) paśnik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 63.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 63.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.