gnvszny

Segnis id est piger ingenio carens quasi sine igne gnvszny lenyvy ca 1500 WokLub 122v

Wyraz hasłowy Gnuśny Hasło konkordancji Segnis
Wyraz(y) w transliteracji gnvszny Podstawa glosowania segnis
Język wyrazu obcego łaciński
4179
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa gnvszny, na p. marg. glosa lenyvy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 122
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Gnuśny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) gnuśny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 20.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 20.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.