brvk

Licostratus licostriges vel licostratum dicit Brito esse variationem coloris pauimenti et quodcumque aliud opus dummodo fit ex lapidibus diuesorum colorum brvk ca 1500 WokLub 75r

Wyraz hasłowy Bruk Hasło konkordancji Lithostratus
Wyraz(y) w transliteracji brvk Podstawa glosowania licostratus, licostratum
Język wyrazu obcego łaciński
4226

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bruk (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bruk
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.