czypresz

Cipressus est quedam arbor cuius caput a rotunditate in acumine erigitur czypresz ca 1500 WokLub 27v

Wyraz hasłowy (Cyprys) Hasło konkordancji Cupressus
Wyraz(y) w transliteracji czypresz Podstawa glosowania cipressus
Język wyrazu obcego łaciński
4230

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Cyprys) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cypres
Forma (w transkrypcji) cypres
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 10.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 10.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.