praczką

Lotrix wescherin lotrix praczką ca 1500 WokLub 77r

Wyraz hasłowy Praczka Hasło konkordancji Lotrix
Wyraz(y) w transliteracji praczką Podstawa glosowania lotrix
Język wyrazu obcego łaciński
4267
Komentarz paleograficzny Łac. wyraz hasłowy powtórzony przez glosatora na końcu wiersza, a po nim glosa.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 77
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Praczka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) praczka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 77.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 77.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.