mąry

Libitina mąry per contrarium quia minime libet id est placet alio nomine dicitur feretrum ca 1500 WokLub 75r

Wyraz hasłowy Mary Hasło konkordancji Libitina
Wyraz(y) w transliteracji mąry Podstawa glosowania libitina, feretrum
Język wyrazu obcego łaciński
4268
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Por. hasło Libitina w w. 17 na tej samej karcie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mary (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mary
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 42.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.06.2024 r.