prog

Limen est inferior pars domus eyn geschwel vel dorpel; versus: Dum pauper clamat ostia limen amat prog ca 1500 WokLub 75v

Wyraz hasłowy Próg Hasło konkordancji Limen
Wyraz(y) w transliteracji prog Podstawa glosowania limen
Język wyrazu obcego łaciński
4275

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona strona
Numer 75
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Próg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) prog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.