przesczyradlo

Linteamen est lineus pannus qui sternitur in lectis przesczyradlo ca 1500 WokLub 75v

Wyraz hasłowy Prześcieradło Hasło konkordancji Linteamen
Wyraz(y) w transliteracji przesczyradlo Podstawa glosowania linteamen
Język wyrazu obcego łaciński
4283

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prześcieradło (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Prześciradło
Forma (w transkrypcji) prześciradło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 80.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 80.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.