czvcz

Sentire id est sensu percipere scilicet visu et auditu etc. czvcz ca 1500 WokLub 123v

Wyraz hasłowy Czuć Hasło konkordancji Sentire
Wyraz(y) w transliteracji czvcz Podstawa glosowania sentire
Język wyrazu obcego łaciński
4286

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 123
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czuć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) czuć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 11.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.