vynyecz

Sertum tkanką albo vynyecz ca 1500 WokLub 124v

Wyraz hasłowy Wieniec Hasło konkordancji Sertum
Wyraz(y) w transliteracji vynyecz Podstawa glosowania sertum
Język wyrazu obcego łaciński
4322
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Komentarz wydawcy: winiec "gwarowa wielkopolska forma zamiast wieniec" (Erzepki 1908: 121).
Por. hasło i glosa zapisane w tym samym wierszu na g. marg. tej samej karty Siler vyenyec oraz glosę dopisaną inną ręką do hasła Sertum drukowanego w. w. 5 tej samej karty.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wieniec (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Winiec
Forma (w transkrypcji) winiec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 120 (błędnie zamiast 121).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 121.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.