oblyczv

Maxilla eyn kynback yagoda ną oblyczv ca 1500 WokLub 81r

Wyraz hasłowy Oblicze Hasło konkordancji Maxilla
Wyraz(y) w transliteracji oblyczv Podstawa glosowania maxilla
Język wyrazu obcego łaciński
4328

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 81
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oblicze (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) obliczu
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek miejscownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 53.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 53.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.