klotheczką

Serula diminutiuum id est parua sera eyn kleyn schlosz klotheczką ca 1500 WokLub 124v

Wyraz hasłowy (Kłódeczka) Hasło konkordancji Serula
Wyraz(y) w transliteracji klotheczką Podstawa glosowania serula
Język wyrazu obcego łaciński
4339

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 124
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kłódeczka) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kłóteczka
Forma (w transkrypcji) kłoteczka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 29 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 29.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.