zagosdzycz

Clauare id est clauis configere vernageln et dicitur a clauus zagosdzycz ca 1500 WokLub 28v

Wyraz hasłowy (Zagwoździć) Hasło konkordancji Clavare
Wyraz(y) w transliteracji zagosdzycz Podstawa glosowania clauare
Język wyrazu obcego łaciński
4381

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 28
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Zagwoździć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Zagoździć
Forma (w transkrypcji) zagoździć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 129 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 129.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.