bązylyschek

Linx est animal quoddam habens acutissimum visum bązylyschek ostrovydz Linx ratat krvka podrvga ca 1500 WokLub 75v

Wyraz hasłowy (Bazyliszek) Hasło konkordancji Lynx
Wyraz(y) w transliteracji bązylyschek Podstawa glosowania linx
Język wyrazu obcego łaciński
4455
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa bązylyschek na p. marg. glosa ostrovydz; na d. marg. dopisek glosatora: "Linx ratat krvka podrvga".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Bazyliszek) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Bażyliszek
Forma (w transkrypcji) bażyliszek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 2.
Zapewne glosa bązylyschek została dobrana do objaśnienia animal quoddam habens acutissimum visum, a nie do wyrazu hasłowego Linx.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 2.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.