ostrovydz

Linx est animal quoddam habens acutissimum visum bązylyschek ostrovydz Linx ratat krvka podrvga ca 1500 WokLub 75v

Wyraz hasłowy Ostrowidz Hasło konkordancji Lynx
Wyraz(y) w transliteracji ostrovydz Podstawa glosowania linx
Język wyrazu obcego łaciński
4471
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa bązylyschek na p. marg. glosa ostrovydz; na d. marg. dopisek glosatora: Linx ratat krvka podrvga.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ostrowidz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ostrowidz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 60.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 60.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.