trą

Lima est instrumentum fabrile eyn feyl proprie pylka kthora zelazo trą ca 1500 WokLub 75v

Wyraz hasłowy Trzeć Hasło konkordancji Lima
Wyraz(y) w transliteracji trą Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
4476

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Trzeć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) trą
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba mnoga
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 112 (jedyne poświadczenie tego znaczenia).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 112.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.